zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Organizacja przedszkola

Wersja z:2022-02-28 08:43:38. Zapisał:Administrator Systemu BIP

Organizacja przedszkola

Przedszkole  Krasnala Hałabały  jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Liczba miejsc w przedszkolu – 250.

Przedszkole jest 10 oddziałowe  w tym 6 oddziałów mieści się w budynku przy ulicy Kpt.W.Wegnera  a  4 oddziały dzieci starszych w budynku szkoły podstawowej w Buku. Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez organizacje związkowe    i zatwierdzony przez Organ Prowadzący  w porozumieniu z Organem Nadzorującym.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw w Przedszkolu w  Krasnala Hałabały w Buku:
Dyrektor przyjmuje interesantów  w środy od 13.00-15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Biuro przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w dni powszednie w godz. 7.00-15.00.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Przedszkole im .Krasnala Hałabały,
ul.  Kpt. W. Wegnera 10, 
64-320 Buk.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 

Podmiot działania i  kompetencji

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw    Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie  w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały - respektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy                      i świata. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przedszkole jest miejscem,   w którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają uzdolnienia i talenty. Nasze przedszkole wspomaga rodzinę w procesie wychowana i przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole im. Krasnala Hałabały kieruje się zasadami wynikającymi z realizacji Programu " Optymistyczne Przedszkole". Wychowanka naszego przedszkola cechuje:- inicjatywa- odwaga- samodzielność- kreatywność- umiejętność odróżniania dobra od zła- empatia.Program "Szkoła Promująca Zdrowie" ukierunkowuje nasze działania na:- zdrowy tryb życia- rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych- rozwijanie potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego.


Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

 
Organy przedszkola

Dyrektor
- Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także właściwe warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem.
- Sprawuje wraz z wicedyrektorem nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych  w Przedszkolu nauczycieli.
- Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
- Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola.
- Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola.
- Zadania i kompetencje dyrektora zawarte są w Statucie Przedszkola im. Krasnala Hałabaly w Buku

Rada Pedagogiczna
- Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
- W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
- Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
- Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w Statucie Przedszkola Przedszkola  im. Krasnala Hałabaly w Buku .

Rada Rodziców
- Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
- W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
- Działalność Rady Rodziców określa regulamin.
-Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
-Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w statucie Przedszkola Przedszkola im. Krasnala Hałabaly w  Buku.