zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola

Przedszkole  Krasnala Hałabały  jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Liczba miejsc w przedszkolu – 250.

Przedszkole jest 10 oddziałowe  w tym 6 oddziałów mieści się w budynku przy ulicy Kpt.W.Wegnera  a  4 oddziały dzieci starszych w budynku szkoły podstawowej w Buku. Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez organizacje związkowe    i zatwierdzony przez Organ Prowadzący  w porozumieniu z Organem Nadzorującym.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw w Przedszkolu w  Krasnala Hałabały w Buku:Dyrektor
przyjmuje interesantów  w środy od 13.00-15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Biuro przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w dni powszednie w godz. 7.00-15.00.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:Przedszkole
im .Krasnala Hałabały,
ul.  Kpt. W. Wegnera 10, 
64-320 Buk.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 

Podmiot działania i  kompetencji

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw    Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie  w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały - respektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy                      i świata. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przedszkole jest miejscem,   w którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają uzdolnienia i talenty. Nasze przedszkole wspomaga rodzinę w procesie wychowana i przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole im. Krasnala Hałabały kieruje się zasadami wynikającymi z realizacji Programu " Optymistyczne Przedszkole". Wychowanka naszego przedszkola cechuje:- inicjatywa- odwaga- samodzielność- kreatywność- umiejętność odróżniania dobra od zła- empatia.Program "Szkoła Promująca Zdrowie" ukierunkowuje nasze działania na:- zdrowy tryb życia- rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych- rozwijanie potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego.


Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

 
Organy przedszkola

Dyrektor
- Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także właściwe warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem.
- Sprawuje wraz z wicedyrektorem nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych  w Przedszkolu nauczycieli.
- Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
- Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola.
- Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola.
- Zadania i kompetencje dyrektora zawarte są w Statucie Przedszkola im. Krasnala Hałabaly w Buku

Rada Pedagogiczna
- Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
- W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
- Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
- Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w Statucie Przedszkola Przedszkola  im. Krasnala Hałabaly w Buku .

Rada Rodziców
- Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
- W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
- Działalność Rady Rodziców określa regulamin.
-Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
-Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w statucie Przedszkola Przedszkola im. Krasnala Hałabaly w  Buku.
Metryka

Wytworzył:Administrator Systemu BIP

Data informacji:2022-03-08 12:00:00

Opublikował:Administrator Systemu BIP

Data publikacji:2022-03-08 12:00:00

Dziennik zmian